Antikorupcijski plan

Vlada Republike Hrvatske je na 33. sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine donijela Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Komunalno-Bilje d.o.o. je 30. ožujka 2021. godine usvojilo Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Antikorupcijski plan Komunalno-Bilje d.o.o. 2021-2022

Zaštita osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka u Komunalnom-Bilje d.o.o.

 

OPĆA NAČELA

Komunalno-Bilje d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe tvrtke Komunalno-Bilje d.o.o.

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u tvrtki Komunalno-Bilje d.o.o., molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti tvrtke Komunalno-Bilje d.o.o. bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest Komunalno-Bilje d.o.o., Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje, OIB: 63140788294

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:

Adresa: Komunalno-Bilje d.o.o., Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje

Adresa e-pošte: komunalno-bilje1@os.t-com.hr

 

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Komunalno-Bilje d.o.o.  kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi obavljanja poslova iz domene trgovačkog društva.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

 

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA).

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?

U slučaju zakonske odredbe koja striktno određuje da određeni postupak ili radnju moramo poduzeti, tada ste obavezni. U ostalim slučajevima niste obvezni.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

Komunalno-Bilje d.o.o. vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
– na adresu e-pošte komunalno-bilje1@os.t-com.hr
– na adresu Komunalno-Bilje d.o.o., Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

Komunalno-Bilje d.o.o. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka? 
Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka 
Ako smatrate da Komunalno-Bilje d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Opći uvjeti obavljanja komunalnih usluga

 

Raspored obavljanja dimnjačarskih usluga za sezonu 2021/2022

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Plan i program rada

Popis zakona i propisa

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15) Komunalno-Bilje d.o.o. objavljuje popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada tvrtke. Zakoni su slijedeći:

TRGOVAČKA DRUŠTVA
1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst i 111/12, 68/13, 110/15)
2. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11, 148/13, 93/14, 110/15)
3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12, 172/14)
4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15)

RAČUNOVODSTVO
1. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15120/16)
2. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)
3. Opći porezni zakon  (NN 115/16 )
4. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13,71/15, 78/15)
5. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13143/14, 50/16, 115/16)
6. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15)
7. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16),
8. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15),
9. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15),
10. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 115/16 )
11. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12)
12. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12)

JAVNA NABAVA
1.  Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
1. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14)
2. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)
3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 37/11, 32/15)
4. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12, 32/15)
5. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
6. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10)
7. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14)
8. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
9. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)
10. Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način („Narodne novine“ broj 114/02 i 126/03)
11. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
12. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
13. Pravilnik o izradi procjene opasnosti („Narodne novine“ broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09)
14. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16),
15. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 71/99, 46/07 i 41/08, 61/11)
16. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13),
17. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11, 82/14, 17/15)
18. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (NN, br. 49/14, 51/14 – ispravak, 11/15, 17/15),
GROBLJE
1. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12), Zakon o pogrebničkoj djelatnosti. NN 36/15
2. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 23/94)
3. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
4. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
OTPAD
1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
2. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 153/13, 78/15)
3. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“ broj 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)
4. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06, 31/09, 156/09 i 111/11, 86/13)
5. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11 i 45/12, 86/13)
6. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ broj 111/15)
7. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 136/06, 31/09, 156/09 i 53/12, 86/13, 91/13, 125/15, 90/16)
8. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  23/14, 51/14, 121/15, 132/15 – ispravak)

 
KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
2. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
3. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013, 85/15)
4. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13, 41/14, 110/15),
5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15)
6. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

 

Cjenik

Cjenik usluga i radova

Donacije i sponzorstva

Popis donacija i sponzorstava

Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Komunalno-Bilje d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva. Pristup ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem Zahtjeva Društvu Komunalno-Bilje d.o.o. usmeno ili u pisanom obliku na za to predviđenim obrascima (Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ili Zahtjev za ponovnu uporabu informacija) na jedan od navedenih naćina:

Službenikom za informiranje u Komunalno-Bilje d.o.o. određena je Mia Tkalčević Razer

Politika zaštite osobnih podataka u Komunalnom-Bilje d.o.o.

OPĆA NAČELA

Komunalno-Bilje d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe tvrtke Komunalno-Bilje d.o.o.

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u tvrtki Komunalno-Bilje d.o.o., molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti tvrtke Komunalno-Bilje d.o.o. bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest Komunalno-Bilje d.o.o., Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje, OIB: 63140788294

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:

Adresa: Komunalno-Bilje d.o.o., Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje

Adresa e-pošte: komunalno-bilje1@os.t-com.hr

 

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Komunalno-Bilje d.o.o.  kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi obavljanja poslova iz domene trgovačkog društva.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA).

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?

U slučaju zakonske odredbe koja striktno određuje da određeni postupak ili radnju moramo poduzeti, tada ste obavezni. U ostalim slučajevima niste obvezni.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

Komunalno-Bilje d.o.o. vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
– na adresu e-pošte komunalno-bilje1@os.t-com.hr
– na adresu Komunalno-Bilje d.o.o., Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

Komunalno-Bilje d.o.o. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka? 
Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka 
Ako smatrate da Komunalno-Bilje d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Javna nabava

Vezano uz nabave tvrtke Komunalno – Bilje d.o.o., na internetskim stranicama nalazi se slijedeća dokumentacija:

“Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i Uredbi o objavama javne nabave (NN 10/12) naručitelji – obveznici primjene Zakona – dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 200.000,00 kuna, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 500.000,00 kuna.”

Dokumentacija

2023. godina
2022. godina
2021. godina
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina

Impresum

KOMUNALNO-BILJE društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge

KOMUNALNO-BILJE d.o.o.
Bilje (Općina Bilje)
Kralja Tomislava 94

MBS: 030078493

OIB: 63140788294

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 2.446.500,00 kuna

Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku

Osnivači/članovi društva

Nadzorni odbor

Osobe ovlaštene za zastupanje

Vedran Pejak

– postavljen Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku Tt-18/77-2 od 11.01.2018.

Osnivački akt: Izjava o osnivanju d.o.o. od 19.12.2003. godine.

IBAN poslovnog računa: HR71 23400091 110138440, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Godišnja izvješća

Financijska izvješća Komunalno-Bilje d.o.o.

Tvrtka

komunalno-bilje-opcina-bilje
Komunalno – Bilje, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge osnovano je 2003. godine. Jedini osnivač i vlasnik tvrtke je Općina Bilje.

Tvrtka danas upošljava 26 djelatnika i obavlja slijedeće djelatnosti:

KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2024 | ENTERnet