Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15) Komunalno-Bilje d.o.o. objavljuje popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada tvrtke. Zakoni su slijedeći:

TRGOVAČKA DRUŠTVA
1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst i 111/12, 68/13, 110/15)
2. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11, 148/13, 93/14, 110/15)
3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12, 172/14)
4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15)

RAČUNOVODSTVO
1. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15120/16)
2. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)
3. Opći porezni zakon  (NN 115/16 )
4. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13,71/15, 78/15)
5. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13143/14, 50/16, 115/16)
6. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15)
7. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16),
8. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15),
9. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15),
10. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 115/16 )
11. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12)
12. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12)

JAVNA NABAVA
1.  Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
1. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14)
2. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)
3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 37/11, 32/15)
4. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12, 32/15)
5. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
6. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10)
7. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14)
8. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
9. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)
10. Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način („Narodne novine“ broj 114/02 i 126/03)
11. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
12. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
13. Pravilnik o izradi procjene opasnosti („Narodne novine“ broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09)
14. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16),
15. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 71/99, 46/07 i 41/08, 61/11)
16. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13),
17. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11, 82/14, 17/15)
18. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (NN, br. 49/14, 51/14 – ispravak, 11/15, 17/15),
GROBLJE
1. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12), Zakon o pogrebničkoj djelatnosti. NN 36/15
2. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 23/94)
3. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
4. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
OTPAD
1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
2. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 153/13, 78/15)
3. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“ broj 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)
4. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06, 31/09, 156/09 i 111/11, 86/13)
5. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11 i 45/12, 86/13)
6. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ broj 111/15)
7. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 136/06, 31/09, 156/09 i 53/12, 86/13, 91/13, 125/15, 90/16)
8. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  23/14, 51/14, 121/15, 132/15 – ispravak)

 
KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
2. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
3. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013, 85/15)
4. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13, 41/14, 110/15),
5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15)
6. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

 

KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2024 | ENTERnet