Komunalno-Bilje d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva. Pristup ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem Zahtjeva Društvu Komunalno-Bilje d.o.o. usmeno ili u pisanom obliku na za to predviđenim obrascima (Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ili Zahtjev za ponovnu uporabu informacija) na jedan od navedenih naćina:

 • putem telefona na broj: +385 31 750 427
 • putem faksa na broj: +385 31 750 126
 • elektroničkom poštom: komunalno-bilje1@os.t-com.hr
 • poštom na adresu: Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje, Republika Hrvatska
 • osobno na adresu: Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje, Republika Hrvatska od ponedjeljka do petka u radnom vremenu od 07:00 do 15:00

Službenikom za informiranje u Komunalno-Bilje d.o.o. određena je Mia Tkalčević Razer

Politika zaštite osobnih podataka u Komunalnom-Bilje d.o.o.

OPĆA NAČELA

Komunalno-Bilje d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe tvrtke Komunalno-Bilje d.o.o.

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u tvrtki Komunalno-Bilje d.o.o., molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti tvrtke Komunalno-Bilje d.o.o. bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest Komunalno-Bilje d.o.o., Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje, OIB: 63140788294

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:

Adresa: Komunalno-Bilje d.o.o., Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje

Adresa e-pošte: komunalno-bilje1@os.t-com.hr

 

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Komunalno-Bilje d.o.o.  kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi obavljanja poslova iz domene trgovačkog društva.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA).

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?

U slučaju zakonske odredbe koja striktno određuje da određeni postupak ili radnju moramo poduzeti, tada ste obavezni. U ostalim slučajevima niste obvezni.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

Komunalno-Bilje d.o.o. vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
– na adresu e-pošte komunalno-bilje1@os.t-com.hr
– na adresu Komunalno-Bilje d.o.o., Kralja Tomislava 94, 31327 Bilje
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

Komunalno-Bilje d.o.o. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
 • kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • kada je Komunalno-Bilje d.o.o. zakonski dužno dostavljati te podatke.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka? 
Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
 • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa Komunalnog-Bilje d.o.o. ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom Komunalnog-Bilje d.o.o. za obradu, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Komunalno-Bilje d.o.o. te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Komunalno-Bilje d.o.o., radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka 
Ako smatrate da Komunalno-Bilje d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

KOMUNALNO-BILJE
tel. 031 750 427
Kralja Tomislava 94 - Bilje
© KOMUNALNO - BILJE 2024 | ENTERnet